Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR SIBE DINA PERSONUPPGIFTER

SIBE International AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

SIBE värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna Integritetspolicy beskriver hur SIBE behandlar dina Personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är personuppgifter

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, som är i livet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

SIBE International AB, org. nr. 556568-8107 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Hur får SIBE dina personuppgifter?

SIBE samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis gör en förfrågan om våra tjänster eller system, blir kund, leverantör eller samarbetspartner hos oss. Detta sker även när du kontaktar oss via telefon, mail, brev eller vår hemsida, gör en intresseanmälan på en mässa eller ansöker om arbete hos oss samt i övrigt använder dig av våra tjänster.

SIBE behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan då komma från ”tredje part” där du tidigare samtyckt och lämnat Personuppgifter. Detta kan exempelvis vara olika tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi som företag ska kunna anpassa vår marknadsföring och erbjuda våra tjänster och system.

Vilka personuppgifter behandlas av SIBE?

• Företagsnamn
• Kontaktperson
• Företagsadress/ fakturaadress/ leveransadress
• Telefonnummer och e-postadress

SIBE samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel etc.

Vilket ändamål har SIBE med personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgifter kan komma att behandlas av SIBE för bland annat följande ändamål:

• SIBE behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig
• SIBE kan behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
• SIBE behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundservice-ärenden samt för att utvärdera, utveckla, erbjuda och förbättra våra tjänster, produkter och system
• SIBE behandlar Personuppgifter för marknadsföring och för att erbjuda relevanta tjänster till potentiella kunder
• SIBE kan behandla Personuppgifter för statistisk och analysändamål
• SIBE kan behandla Personuppgifter administrera leasingavtalsansökningar

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part utan relevanta anledningar som att exempelvis fullgöra ett specifikt åtagande mot dig. SIBE kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av SIBE:s rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför koncernen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SIBE sparar dina uppgifter så länge det nödvändigt enligt lag för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas (exempelvis en affärsrelation eller motsvarande). Vid upphörande har SIBE rätt att radera alternativt anonymisera aktuella personuppgifter.

Rättigheter

Du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att SIBE inte har uppfyllt dina rättigheter enligt Tillämplig Dataskydds-lagstiftning, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: www.datainspektionen.se

Säkerhet

SIBE har säkra nätverk som skyddas av brandväggar och lösenord enligt branschstandard. SIBE har infört säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och ändringar. SIBE arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

SIBE gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.sibe.se.

Kontaktinformation

Telefon: 010-102 43 00

E-post: info@sibe.se

Hemsida: www.sibe.se

Postadress:
SIBE International AB
Mamrevägen 3 – 5
163 43 Spånga